Fachschule des Möbelhandels e.V.

Nr. 3 MöFa
Fachschule des Möbelhandels e.V.
Frangenheimstr.6
50931 Köln
Telefon: 0221/940130
E-Mail:info@moefa.de
Web:moefa.de
Kaufmänischer Leiter: Peter Faust
Schulleitung: StDin Sabine Gantzkowimzeichendernatur.de
MöFa - Infos
Naturverbundenes Einrichten